Naruska-Kullajärven kalastusyhtymän verkkopalvelun käyttöehdot ja henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Käyttöehdot ja rekisteriseloste ladattavana pdf-tiedostona

Palvelun kuvaus

Naruska-Kullajärven kalastusyhtymän (myöhemmin: "Kalastusyhtymä") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Naruskajarvi.fi - verkkopalvelu (myöhemmin: "Palvelu") koostuu tietoa sisältävistä sivuista sekä verkkokaupasta ja saalispalautejärjestelmästä. Verkkokauppa koostuu kalakauppa- ja kalastuslupaliittymästä. Kalakaupalla tarkoitetaan sponsori- ja kummikalajärjestelmään liittyvää kalaistukkaiden ja niihin webissä liittyvän mainos- ja nimitilan myyntiä.

Verkkokauppa ja saalispalautejärjestelmä Palveluun kuuluvien osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Niissä sivuston palveluissa joihin rekisteröidytään, on lisäksi erillisiä, tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja kuten lupatuotteiden ehdot, ja peruutusehdot, joihin Palvelun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa ja hyväksyy näitä palveluja käyttäessään ja tuotteita tilatessaan itseään sitovaksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Kalastusyhtymän www-palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon

Kalastusyhtymän verkkopalveluun liittyvää Palvelua saavat käyttää yksityiset, yritykset ja yhteisöt Palvelun osoittamalla tavalla ja tarkoituksella. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Kalastusyhtymän lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Kalastusyhtymälle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Kalastusyhtymän Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Palvelun käyttörajoitus

Alle 18-vuotiailla tai muulla vajaavaltaisella Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä tilauksia, sopimuksia tai muita oikeustoimia Kalastusyhtymän Palvelussa.

Rekisteröityminen

Käyttäjä antaa voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja määrittelee salasanan verkkokaupassa tapahtuvan ostamisen tai muun Palvelu kirjautumisen yhteydessä. Käyttäjä voi käyttää jatkossa samoja tunnuksia. Käyttäjä vastaa itse siitä, että salasana pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä voi Palvelussa muuttaa itse tietojaan tai hänen tulee ilmoittaa muuttuneet tietonsa Kalastusyhtymälle.

Henkilötietojen käsittely

Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu myöhemmin tässä dokumentissa, Rekisteriselosteessa.

Tietoturva maksuliikenteessä

Pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja ei tallenneta missään vaiheessa Kalastusyhtymän käyttämälle palvelimelle, vaan maksaminen ja maksutapahtumaan liittyvien tietojen välittyminen tapahtuu pankin tai Luottokunnan SSL-salatun käyttöliittymän kautta.

Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

Kalastusyhtymällä on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Kalastusyhtymä pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. Kalastusyhtymä vastaa Palvelun tietosisällöstä.

Kalastusyhtymän Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirryttäessä tällaisille sivuille käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy myös, että sivut eivät ole Kalastusyhtymän hallinnassa. Kalastusyhtymä ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Kalastusyhtymä ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Kalastusyhtymä ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Kalastusyhtymällä on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Kalastusyhtymä ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (dokumentin alinna) ja ovat voimassa toistaiseksi. Kalastusyhtymällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ilmoittamalla uusista käyttöehdoista www.naruskajarvi.fi -palvelussa. Uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden www-palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Näiden käyttöehtojen päivityksellä ei ole vaikutusta ennen päivitystä verkkokaupassa tehtyjen sopimusten ehtoihin, joihin sovelletaan sopimuksentekohetkellä voimassa olleita ehtoja.

Sopimuksen päättäminen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa sopimuksen. Käyttäjä irtisanoo sopimuksen pyytämällä Kalastusyhtymän poistamaan yhteystietonsa. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei vapauta käyttäjää niiden Palveluiden tai suoritusten maksuista, joita koskeviin velvoitteisiin käyttäjä on sitoutunut ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Kalastusyhtymällä on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Kalastusyhtymä ilmoittaa lopettamisesta etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Naruska-Kullajärven kalastusyhtymän asiakasrekisteri

Rekisterin www-osoite

www.naruskajarvi.fi

Rekisterinpitäjä

Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä
c/o Kari Kivelä, Vannetie 1 B7, 90810 Kiviniemi
puh.0400580109
Y-tunnus: 2304842-9

Rekisteriä hoitaa

Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä / Kari Kivelä
puh. 0400580109 (arkisin klo 8-20)
kari.kivela@naruskajarvi.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet

Kalastusyhtymän asiakkaan ja/tai Palvelun käyttäjän henkilötiedot rekisteröidään Kalastusyhtymän asiakastietojärjestelmään. Henkilötietojen käsittelyssä ja luovutuksessa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999).

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään;
 • manuaalisesti; kalastuslupamyynnin, sponsori- ja kummikalajärjestelmään liittyvien kalaistukkaiden myynnin sekä niihin liittyvän mainos- ja nimitila myynnin yhteydessä, asiakaskyselyistä sekä arvonta- ja kilpailuvastuksista
 • sähköisesti; verkkokauppatuotteiden kaupasta sekä muiden kirjautumista edellyttävien verkkopalvelujen yhteydessä

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Kalastusyhtymän tuotteiden kaupasta ja/tai palvelusta syntyvän asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä Kalastusyhtymän toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytettään naruskajarvi.fi -palveluiden toteuttamiseen ja tarjoamiseen, käyttäjien tunnistamiseen, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseen sekä muihin naruskajarvi.fi -palveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käyttötutkimuksissa asiakasrekisterin tietoja käytetään vain siten, ettei yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa. Henkilötietoja voidaan käsitellä yksin tai yhdessä Kalastusyhtymän muiden henkilörekisterien henkilötietojen kanssa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin tarkastus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastamispyynnöt tulee toimittaa aina kirjallisena sekä omakätisesti allekirjoitettuna tai vastaavalla tavalla varmennettuna asiakirjana rekisterinpitäjän osoitteeseen. Yhteydenotossa on mainittava tarkasti mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Puhelimitse, sähköpostilla toimitettuja tai allekirjoituksettomia tarkastuspyyntöjä ei käsitellä.

Tiedon korjaaminen:

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi tai poistamiseksi. Korjaus- ja tietojen poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä toimittaa se rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietosisältö (pakolliset merkitty *)

 • Yritys tai yhteisö
 • * Etunimi,
 • * Sukunimi
 • * Lähiosoite
 • * Postinumero ja -toimipaikka
 • * Puhelinnumero
 • * Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Lupa sähköiseen suoramarkkinointiin / Kieltäytyminen markkinoinnista

Verkkokauppa-asiakkailta pakollisena kerätään myös salasana, jonka asiakas keksii itse rekisteröitymishetkellä.

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
 • mahdolliset vapaaehtoisesti annetut tiedot
 • rekisteröidyn suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot
Asiakaspalautetiedot:
 • arvonta- ja kilpailuvastaukset
 • asiakaskyselypalaute
 • asiakkaan suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot

Rekisterin suojaus

Kalastusyhtymän asiakasrekisteriä saavat käyttää vain ne henkilöt, joiden toimenkuvan kannalta se on tarpeellista. Manuaalinen materiaali säilytetään lukollisessa arkistokaapissa ja sähköinen rekisteri sijaitsee palvelimella. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Asiakasrekisteriä pääsee tarvittaessa huoltotarkoituksessa käyttämään rekisteriä keräävän ohjelmiston huollosta ja toimivuudesta vastaava taho. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja ovat henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja rangaistussäännösten alaisia.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Naruska-Kullajärven Kalastusyhtymän ulkopuolelle.

Naruskajärvellä 6.2.2014

© 2014 Naruska-Kullajärven kalastusyhtymä,
c/o Kari Kivelä, Vannetie 1 B7, 90810 Kiviniemi, p. 0400 580109

Viimeisin päivitys 11.8.2014

Uutta!

Osta kalastuslupa verkosta!

Voit ostaa viehe- ja verkkolupia nyt myös netistä. Kalastusyhtymä on tehnyt sopimuksen Kalanet Oy:n kanssa, jonka verkko- ja mobiilipalvelusta www.kalakortti.com voit ostaa tarvittavat luvat 24/7-periaatteella. Kalanet Oy perii luvasta toimitusmaksun: vieheluvat 3,5 €/kpl ja verkkoluvat 1-5 merkkiä 5 € ja yli 5 kappaletta 7 €.

www.kalakortti.com

Tee ekoteko!

Istuta oma järvitaimen Naruskaan!

Voit ostaa itsellesi tai yrityksellesi nimikkotaimenia, jotka istutetaan Naruskajärveen, ja seurata virtuaalijärvessä kalojesi vaiheita. Tee oikea ekoteko!

Lue lisää

"Kalasta" hiirellä

Tutustu Virtuaalijärveen!

Virtuaalijärvi näytössä

Siirry Virtuaalijärvelle